Óheimilt að grafa grunn fyrir mannvirki, reisa það, rífa eða flytja, breyta því, burðarkerfi þess eða lagnakerfum eða breyta notkun þess, útliti eða formi nema að fengnu leyfi viðkomandi byggingarfulltrúa – líkt og fram kemur í 9. grein mannvirkjalaga nr. 160/2010.

Afgreiðslufundir byggingarfulltrúa eru alla jafna haldnir 1. og 3. miðvikudag í mánuði utan júlímánaðar þegar fundir falla niður vegna sumarfría. Til að erindi til afgreiðslu byggingarfulltrúa verði tekið fyrir þarf það að hafa borist ásamt fullnægjandi gögnum í síðasta lagi í lok þriðjudags í vikunni fyrir afgreiðslufund.

Ritari byggingarfulltrúa eða aðrir starfsmenn embættisins fara yfir hvort öll nauðsynleg gögn hafi borist svo taka megi málið fyrir á afgreiðslufundi hjá byggingarfulltrúa. Í því felst meðal annars yfirferð á skráningartöflu til samræmis við fyrirliggjandi uppdrætti.  Sé umsókn ófullnægjandi, skráningartafla ekki í samræmi við uppdrætti eða gögn vantar, er haft samband við umsækjanda og honum bent á hvað lagfæra þurfi til að taka megi málið fyrir. 

 

Leiðbeiningar vegna umsóknar um byggingarleyfi:

 

Ferli umsóknar um byggingarleyfi skiptist í tvo megin þætti; samþykkt byggingaráforma og útgáfa byggingarleyfis:

Gögn vegna samþykktar byggingaráforma eru eftirfarandi:

 • Sækja þarf um byggingarleyfi inná rafrænni þjónustugátt .  Með umsókn skulu fylgja aðaluppdrættir, útfylltur gátlisti vegna aðaluppdrátta og önnur viðeigandi fylgiskjöl varðandi umsókn.
 • Aðaluppdrættir:

a.  Aðeins þeir sem hafa löggilt réttindi, þ.e. arkitektar, byggingafræðingar, tæknifræðingar og verkfræðingar geta hannað og skilað inn aðaluppdráttum.

b.  Á uppdráttum skulu koma fram útlitsmyndir mannvirkisins frá öllum hliðum, snið og grunnmynd eða grunnmyndir sé mannvirkið á fleiri en einni hæð.  Þessir uppdrættir ásamt byggingarlýsingu skulu að jafnaði vera í mælikvarða 1:100 eða 1:50 á pappír eða á rafrænu formi samkvæmt ákvörðun leyfisveitanda.

d.  Sé bygging eða starfsemi sérstaks eðlis getur leyfisveitandi krafist þess að greinargerð fylgi umsókn. Leyfisveitandi ákveður hvort og að hvaða leyti leggja þarf fram aðaluppdrætti vegna breytinga  á þegar byggðum mannvirkjum.

e.  Afstöðumynd er að jafnaði í mælikvarða 1:500 eða 1:1000. Á afstöðumynd skal koma fram staðsetning mannvirkja á lóðinni og málsetning sem sýnir fjarlægð að nærliggjandi lóðarmörkum ( lágmark 10 m). Ennfremur skulu koma fram útlínur á  nærliggjandi lóðum og aðkomu. Gera skal grein fyrir bílastæðum og staðsetningu á rotþróm eftir því sem við á (dreifbýli). Bent er á kortasjá á heimasíðunni http://map.is/sudurland   Athugið að Kortasjáin þarfnast nýlegra vafra eins og t.d. Edge, Firefox eða Chrome til að virka eðilega.

f.  Afrit af teikningum á pdf formi skal jafnframt senda á netfangið:  utu@utu.is.

 • Tilkynning um hönnunarstjóra mannvirkisins.
 • Gátlisti hönnuða vegna aðaluppdrátta   Gátlisti 2019 (PDF)Gátlisti 2019 (excel)
 • Samþykki meðeigenda eða annarra aðila eftir atvikum.
 • Skráningartafla á rafrænu formi (excel) vegna allra nýrra mannvirkja svo og vegna breytinga á stærð eða breytinga á eignarmörkum eldri mannvirkja. Samantekt úr skráningartöflu á einnig að koma fram á teikningu.
 • Önnur gögn sem leyfisveitandi telur nauðsynleg vegna afgreiðslu umsóknar, s.s. umsögn Vinnueftirlits ríkisins, slökkviliðs og annarra eftirlitsaðila og gögn sem sýna fram á eignarheimildir, réttindi hönnuða o.fl.
 • Heimilt er að samþykkja byggingaráform og gefa út byggingarleyfi samtímis hafi öllum gögnum verið skilað til leyfisveitanda og umsóknin er í samræmi við skipulag.

 

 

Samræmi umsóknar við skipulag:

Áður en umsókn er tekin til afgreiðslu fer byggingarfulltrúi i samráði við skipulagsfulltrúa yfir hvort erindið samræmist gildandi skipulagi (aðalskipulagi sveitarfélags og deiliskipulagi viðkomandi svæðis).

 • Sé umsóknin í samræmi við gildandi deiliskipulag verður hún tekin fyrir á næsta mögulega afgreiðslufundi.
 • Sé umsóknin í ósamræmi við gildandi deiliskipulag er það bókað á næsta afgreiðslufundi byggingarfullrúa og umsækjanda í kjölfarið tilkynnt um þá niðurstöðu bréflega.
 • Sé ekki í gildi deiliskipulag fyrir viðkomandi svæði er það bókað á næsta afgreiðslufund byggingarfulltrúa og málinu vísað áfram til afgreiðslu skipulagsnefndar og það sama á við ef óvissa er um samræmi umsóknar við gildandi Aðalskipulag/deiliskipulag.

Í samræmi við ákvæði 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og gr. 5.9 í skipulagsreglugerð metur skipulagsnefnd hvort umsóknin sé í samræmi við landnotkun, byggðamynstur og þéttleika byggðar í þegar byggðu hverfi eða húsaþyrpingar í dreifbýli

 • Ef nefndin telur að umsókn samræmist aðalskipulagi hvað varðar landnotkun, byggðamynstri og þéttleika byggðar er skipulagsfulltrúa falið að grenndarkynna umsóknina.  Þegar aðrir aðilar eru ekki taldir eiga hagsmuna að gæta en sveitarfélagið sjálft og sá sem sækir um breytinguna er heimilt að falla frá grenndarkynningu og vísa málinu til afgreiðslu byggingarfulltrúa. Rökstuðningur fyrir slíkri afgreiðslu þarf að koma fram í afgreiðslu nefndarinnar.
 • Ef nefndin telur að umsókn sé í samræmi við aðalskipulag en ekki í samræmi við byggðamynstur og þéttleika byggðar, eða að hún varði almannahagsmuni á einhvern hátt (t.d. vegna umfangs), getur nefndin ákveðið að gildistaka deiliskipulags sé forsenda leyfisveitingarinnar. Umsækjanda er tilkynnt um niðurstöðu skipulagsnefndar og ákveði umsækjandi að fara í deiliskipulagsferli er málið þá sett í bið þar til deiliskipulag fyrir svæðið hefur tekið gildi. Að öðrum kosti er málinu lokað.
 • Ef nefndin telur að umsóknin sé í ósamræmi við skipulag er henni hafnað og byggingarfulltrúa falið að tilkynna umsækjanda um það með skriflegum hætti.
 • Allar afgreiðslur skipulagsnefndar eru háðar staðfestingu sveitarstjórnar.
 • Þegar sveitarstjórn hefur staðfest afgreiðslu skipulagsnefndar um að erindið þurfi að grenndarkynna er umsókn og gögn send til kynningar þeirra sem taldir eru geta átt hagsmuna að gæta. Við grenndarkynningu er gefinn að lágmarki 4 vikna frestur til að koma með athugasemdir við umsóknina og skulu þær vera skriflegar.
 • Heimilt er að stytta athugasemdafrest og ljúka afgreiðslu málsins með því að  þeir sem fengu grenndarkynningu senda staðfesti með undirritun sinni á kynningargögnin að þeir geri ekki athugasemd við fyrirhuguð áform.

 

Málsmeðferð að lokinni grenndarkynningu:

 • Berist engar athugasemdir við grenndarkynningu vegna umsóknar um byggingarleyfi, er málinu vísað beint til afgreiðslufundar byggingarfulltrúa.
 • Berist athugasemdir við grenndarkynningu er málinu á ný vísað til umfjöllunar í skipulagsnefnd. Áður er umsækjanda þó gefinn kostur á að koma með viðbrögð við atriðum sem tilgreind eru í athugasemd-/um.
 • Þegar skipulagsnefnd tekur málið til afgreiðslu liggja fyrir gögn grenndarkynningarinnar, innkomnar athugasemdir og eftir atvikum viðbrögð umsækjanda. Málinu er síðan vísað til sveitarstjórnar sem tekur endanlega ákvörðun.
 • Þeir sem gera athugasemdir við grenndarkynninguna fá senda umsögn skipulagsnefndar/sveitarstjórnar. Að lokinni samþykkt sveitarstjórnar getur byggingarfulltrúi tekið umsóknina fyrir á afgreiðslufundi og í framhaldinu gefið út byggingarleyfi þegar fullnægjandi gögn liggja fyrir.  
 • Ákveði sveitarstjórn að hafna umsókninni á grundvelli athugasemda sem berast vegna grenndarkynningu er umsækjanda tilkynnt um þá niðurstöðu bréflega. 
 • Heimilt er að vísa niðurstöðu sveitarstjórnar, hvort sem umsókn er samþykkt eða hafnað, til Úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Frestur til að skjóta máli til nefndarinnar er einn mánuður frá því að kæranda varð kunnugt, eða mátti vera kunnugt, um ákvörðun þá sem kæra á.

 

 

Afgreiðslufundur byggingarfulltrúa:  

Þegar fullnægjandi gögn hafa borist og fyrir liggur niðurstaða hvað varðar samræmi umsóknar við skipulag þá er málið skráð tilbúið til afgreiðslu og verður tekið fyrir á næsta afgreiðslufundi byggingarfulltrúa. Afgreiðslufund byggingarfulltrúa situr byggingarfulltrúi ásamt aðstoðarmanni og er þar farið yfir hvort gögn umsóknar uppfylli öll viðeigandi ákvæði laga um mannvirki og byggingarreglugerðar. Einnig mæta eftir þörfum fulltrúar frá Brunavörnum Árnessýslu.  Leyfisveitandi hefur heimild til að leita umsagnar annarra eftirlitsaðila eða ráðgjafa, s.s. slökkviliðs, heilbrigðiseftirlits, Vinnueftirlits ríkisins og Fornleifaverndar ríkisins við yfirferð uppdrátta óháð því hver annast byggingareftirlit.

 

Samþykkt byggingaráform:

Fái mál samþykki á fundi fær umsækjandi bréf um samþykkt byggingaráform ásamt upplýsingum um hvaða gögnum þurfi að skila inn til að hægt sé að gefa út byggingarleyfi. Tilkynning um samþykkt byggingaráform veitir umsækjanda ekki heimild til að hefja byggingarframkvæmdir. Byggingarleyfi er gefið út þegar fyrir liggur samþykkt um byggingaráform og önnur fullnægjandi gögn, s.s. uppáskriftir iðmeistara, byggingarstjóra, burðarvirkis- og lagnateikningar hafa fengið jákvæða yfirferð.  Þegar bréf um samþykkt byggingaráform er sent út er jafnframt sendur út reikningur fyrir byggingarleyfinu í samræmi við gildandi gjaldskrá embættisins.  Heimilt er að samþykkja byggingaráform og gefa út byggingarleyfi samtímis hafi öllum gögnum verið skilað til leyfisveitanda og umsóknin er í samræmi við skipulag.

 

Umsókn hafnað/frestað:

Ef máli er hafnað eða frestað á afgreiðslufundi eða í skipulagsnefnd er umsækjanda sent bréf með rökstuðningi fyrir afgreiðslu auk þess sem tilgreint er um kæruheimild. Umsækjandi getur þá annaðhvort gert viðeigandi lagfæringar á gögnum og sent inn að nýju, óskað eftir endurupptöku með rökstuðningi eða kært ákvörðun byggingarfulltrúa til Úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Ef gerðar eru athugasemdir við fyrirliggjandi gögn eru athugasemdir sendar hönnuði og umsækjanda með tölvupósti eða bréfi. Verði leyfisveitandi var við að hönnuðir skili ítrekað ófullnægjandi eða röngum hönnunargögnum ber honum að skrá málsatvik og feril málsins í gagnasafn Mannvirkjastofnunar. Leyfisveitanda ber að tilkynna Mannvirkjastofnun formlega um slík brot með gögnum málsins að veittum andmælarétti hönnuðar. Mannvirkjastofnun skal tilkynna viðkomandi hönnuði um skráninguna og gefa honum færi á að gera athugasemdir.

Útgáfa byggingarleyfis:

Formlegt byggingarleyfi er gefið út og stimplaðar teikningar á pappír sendar eiganda/byggingarstjóri þegar eftirfarandi gögn hafa borist og reikningur vegna byggingarleyfis hefur verið greiddur: 

 • Eigandi eða hönnuður  tilgreina byggingarstjóra á verkið í gegnum þjónustugátt.
  • Byggingarstjóri staðfestir sig rafrænt og tilgreinir iðnmeistara á verkið rafrænt í gegnum þjónustugátt.
  • Iðnmeistarar staðfesta sig rafrænt inná þjónustugátt.
 • Áritaðir aðaluppdrættir á pappír. Aðaluppdrættir skulu vera af stærðinni A2 eða A1 í tvíriti áritaðir af löggiltum hönnuði á pappír (í samræmi við  kafla 4.3 í byggingarreglugerð 112/2012)
 • Þeir einir geta áritað bygginganefndarteikningar sem til þess hafa löggilt réttindi, svo sem  arkitektar, byggingafræðingar, tæknifræðingar og verkfræðingar.
 • Af öllum mannvirkjum skal skila inn burðarþols-og lagnateikningum árituðum af löggiltum hönnuði auk samræmingarhönnuðar.
 • Starfsábyrgðartrygging byggingarstjóra.
 • Yfirlit hönnunarstjóra um innra eftirlit við framkvæmd hönnunar (stærri verk).
 • Yfirlit hönnunarstjóra um ábyrgðarsvið einstakra hönnuða (stærri verk).

Þegar byggingarleyfi hefur formlega verið gefið út getur umsækjandi hafið framkvæmdir.

.

Síða uppfærð: 20.08.2020