Hver eru fasteignagjöldin í mínu sveitarfélagi?

Fasteignamat allra mannvirkja á landinu er uppfært árlega af Þjóðskrá Íslands, (áður Fasteignamati ríkisins). Fasteignamatinu er ætlað að endurspegla markaðsvirði fasteigna enda tekur Þjóðskrá Íslands mið af markaðsvirði sambærilegra fasteigna á sama markaðssvæði við ákvörðun sína. Þjóðskrá tilkynnir fasteignaeigendum um fyrirhugað mat næsta árs í júní á hverju ári, þó það taki síðan ekki gildi fyrr en næstkomandi áramót.

Sveitarstjórn hvers og eins sveitarfélags nýtir fasteignamat Þjóðskrár við ákvörðun sína um álagningu fasteignagjalda hjá sínu sveitarfélagi en fasteignagjöld er ákveðið hlutfall (prósenta) af fasteignamatinu. Sveitarstjórn ákvarðar hlutfallstölu fasteignagjalda næstkomandi árs í tengslum við fjárhagsáætlanagerð næsta árs á hverju hausti en er þó bundið af rammanum sem lög um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995 setur þeim. Samkvæmt lögunum eru fasteignir flokkaðar í þrjá flokka, A, B og C, þar sem þak er sett á hlutfallið sem innheimta má af fasteignamati.

Hér fyrir neðan eru krækjur inn á vefsíður aðildarsveitarfélaga UTU þar sem finna má upplýsingar um álagningu fasteignagjalda hvers og eins sveitarfélags. Á heimasíðum sveitarfélaganna má jafnframt finna gjaldskrár þjónustugjalda vegna þeirrar þjónustu sem sveitarfélögin veita.

Ásahreppur

Bláskógabyggð

Grímsnes og Grafningshreppur

Flóahreppur

Hrunamannahreppur

Skeiða- og Gnúpverjahreppur

 

Mikilvægt er að eigendur gangi úr skugga um að upplýsingar um fasteignir þeirra séu rétt skráðar. Ef upplýsingarnar eru ekki réttar skal koma athugasemdum á framfæri við byggingarfulltrúa viðkomandi sveitarfélags. Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita bs. sér um skráningu fasteigna fyrir ofangreind sveitarfélög.  Fasteignaeigendur þessara sveitarfélaga geta komið leiðréttingum eða ábendingum á framfæri með því að hringja í síma 480-5550 eða sent tölvupóst á netfangið utu@utu.is

Hvert er hlutverk byggingarfulltrúa?

Byggingarfulltrúi starfar í umboði sveitarstjórnar. Eftir að sveitarstjórn hefur samþykkt skipulag, s.s. aðalskipulag og/eða deiliskipulag hefur verið mörkuð stefnan um hvers konar mannvirki megi vera á viðkomandi svæði. Hlutverk byggingarfulltrúans er því fyrst og fremst að gæta þess að framkvæmdir séu í takt við gildandi skipulag á hverju svæði fyrir sig og að byggt sé eftir þeim kröfum um fagmennsku og efnisval sem settar eru fram í lögum og byggingareglugerðum.

Eftir að byggingarleyfi hefur verið gefið út fer byggingarfulltrúi á byggingarstað og mælir nákvæmlega staðsetningu hússins á byggingarreit. Á framkvæmdatíma er síðan hlutverk byggingarfulltrúa að fylgjast með framkvæmdunum í samstarfi við byggingarstjóra framkvæmdarinnar og uppfæra byggingarstig hennar jafnt og þétt. Að framkvæmdum loknum fer byggingarfulltrúi síðan í lokaúttekt á mannvirkinu ásamt fagaðila frá brunavörnum og gefur út lokaúttektarvottorð ef framkvæmdin uppfyllir öll skilyrði um eldvarnir og önnur atriði sem gátlisti lokaúttektar ber með sér. Þar með er hlutverki byggingarfulltrúa vegna þessarar tilteknu framkvæmdar lokið.

Það er einnig hlutverk byggingarfulltrúa að gefa umsögn um rekstrarleyfi sem sýslumaður veitir, s.s. vegna gisti- og veitingastaða og vínveitingarleyfa.

Byggingarfulltrúi Umhverfis- og tæknisviðs Uppsveita bs. (UTU) er Davíð Sigurðsson, netfang: david@utu.is og starfar hann í umboði eftirtalinna sveitarstjórna:

 • Ásahrepps
 • Bláskógabyggðar
 • Flóahrepps
 • Grímsnes- og Grafningshrepps
 • Hrunamannahrepps
 • Skeiða- og Gnúpverjahrepps

Hvenær þarf að sækja um byggingarleyfi?

Almenna reglan er sú að sækja þarf um byggingarleyfi fyrir öllum nýjum mannvirkjum, viðbyggingum og breytingum t.d. á útliti, burðarkerfi og lagnakerfum. Einnig þarf að sækja um leyfi til að rífa og flytja mannvirki.

Sækja þarf um byggingarleyfi fyrir breyttri notkun mannvirkis, t.d. ef atvinnuhúsnæði er breytt í íbúðarhúsnæði, íbúðarhúsnæði í gististað þar sem gestafjöldi er yfir 10 manns, verslunar- og skrifstofuhúsnæði í veitingastað o.s.frv. Oftast kallar slík breytt notkun á breytingar á húsnæðinu, t.d. varðandi eldvarnir. Þó einungis sé um breytta notkun að ræða en ekki breytingar á húsnæðinu sjálfu þarf eftir sem áður að sækja um byggingarleyfi. Byggingaryfirvöld fara þá yfir hvort hin breytta notkun samræmist skipulagsáætlunum á svæðinu og meta hvort húsnæðið uppfyllir ákvæði gildandi byggingarreglugerðar vegna hinnar breyttu notkunar.

Sótt er um byggingarleyfi í gegnum rafræna þjónustugátt byggingarfulltrúa UTU bs.

Sjá einnig svör við eftirfarandi spurningunum hér á síðunni:

 • Hvað er mannvirki?
 • Hvaða framkvæmdir eru leyfðar án byggingaleyfis?

Sjá nánar í kafla 2.3 í byggingarreglugerð 123/2010 með síðari breytingum

Hvað má ég byggja stóran kofa án byggingarleyfis?

Stutta svarið við þessari spurningu er 15 fermetrar og fellur kofinn þá undir skilgreiningu smáhýsis.

Athugið þó að gildandi deiliskipulag á hverju svæði fyrir sig getur sett fram sérstök skilyrði um leyfilega stærð smáhýsa, bæði til stækkunar eða minnkunar. Deiliskipulagið getur jafnvel bannað slík smáhýsi með öllu. Hægt er að kanna hvort deiliskipulag sé til fyrir þitt svæði á kortasjánni www.map.is/sudurland.

Deiliskipulag er alltaf rétthærra en almenn ákvæði byggingarreglugerðar.

Smáhýsið þarf að sjálfsögðu að byggja innan lóðamarka en má byggja utan skilgreinds byggingareits. Frumskilyrði þess að smáhýsið þurfi ekki byggingarleyfi er að það sé ekki íverustaður manna til gistingar heldur er hér einkum átt við að smáhýsið gegni hlutverki geymslu fyrir garðáhöld og þess háttar.

Önnur skilyrði eru:

 • Hæð þaks á smáhýsi má mest vera 2,5 metrar, mælt frá yfirborði jarðvegs
 • Veggur smáhýsis sem snýr að lóðarmörkum og er nær lóðarmörkum en 3,0 metrar skal vera glugga- og hurðalaus
 • Ef smáhýsi er nær lóðarmörkum en 3,0 metrar skal liggja fyrir skriflegt samþykki lóðarhafa þeirrar nágrannalóðar og skal það lagt fram hjá byggingarfulltrúa.
 • Fjarlægð milli smáhýsa innbyrðis, frá glugga eða hurð húss og frá útvegg timburhúss þarf að vera að lágmarki 3,0 metrar – nema sýnt sé fram á að brunamótstaða veggja smáhýsisins og aðliggjandi húss sé þannig að fullnægjandi brunahólfun náist á milli húsanna.

 

Ef deiliskipulag leyfir má oft á tíðum jafnframt byggja svokallað „Lítið hús á lóð“. Deiliskipulagið tilgreinir hvort slíkt sé leyfilegt og þá hversu stórt það má vera – en oft á tíðum má það vera allt að 40 fermetrar að stærð. Ólíkt smáhýsinu er gerð krafa um að þetta hús sé staðsett innan byggingarreits. Bygging á slíku húsi er ekki byggingarleyfisskylt en það er hins vegar tilkynningarskylt til byggingarfulltrúa og skila þarf af því teikningum og afstöðu við önnur hús. Teikningarnar skulu gerðar af löggiltum hönnuði með gæðavottunarkerfi. Umsókn um tilkynningarskylda framkvæmd og framangreindar teikningar á pdf. formi skal senda inn í gegnum rafræna þjónustugátt byggingarfulltrúa þar sem umsækjandi skráir sig inn með með rafrænum skilríkjum.

Hús sem þetta getur verið gestahús, bílskúr eða vinnustofa svo eitthvað sé nefnt. Þetta hús getur aldrei verið fyrsta hús á lóð heldur er skilyrði að til staðar sé á lóðinni áður byggt íbúðar- eða frístundahús sem veitt var byggingarleyfi á, enda sé litla húsið hluti þeirrar eignar sem fyrir er á lóðinni.

Skilyrði er að hæð þaksins á þessu litla húsi sé að hámarki 3,5 metrar, mælt frá yfirborði jarðvegs.

Sjá nánar grein 2.3.5 í byggingarreglugerð 112/2012 með síðari breytingum

Hver er munurinn á tilkynningarskyldri framkvæmd og framkvæmd háð byggingarleyfi?

Stærsti munurinn er sá að tilkynningarskyld framkvæmd er alfarið gerð á ábyrgð eiganda og hönnuðar. Ekki er gerð krafa um byggingarstjóra fyrir framkvæmdina eða að iðnmeistarar staðfesti ábyrgð sína gagnvart byggingaryfirvöldum. Engar úttektir fara fram af hálfu byggingaryfirvalda, hvorki áfanga-, stöðu-, öryggis- eða lokaúttektir.

Hinsvegar verður eigandi að ráða til sín löggildan hönnuð sem útbýr aðal- og séruppdrætti vegna viðbygginga og lítilla húsa og skal senda þau gögn á pdf. formi með umsókn um tilkynningarskylda framkvæmd inn í gegnum  rafræna þjónustugátt embættisins. Verði umsóknin samþykkt mun embættið fara fram á að að fá teikningarnar jafnframt sendar í pappírsformi. Í greinargerð hönnuðarins verður að koma fram rökstuðningur fyrir því að fyrirhuguð framkvæmd sé innan þeirra marka sem tilgreind eru í grein 2.3.5 í byggingarreglugerð og að hún samræmist skipulagsáætlunum þess svæðis þar sem framkvæmdin mun eiga sér stað.

Þar sem eigandi ber svo ríka ábyrgð á framkvæmdinni er honum eindregið ráðlagt að ráða fagmenn til verksins sem hjálpa honum að tryggja að fylgt sé kröfum laga og reglugerða um byggingarframkvæmdir og þeim hönnunargögnum sem afhent voru byggingaryfirvöldum vegna tilkynningarinnar.

 

Óheimilt er að hefja tilkynningarskylda framkvæmd fyrr en byggingarfulltrúi hefur formlega samþykkt að hann fallist á þau rök að framkvæmdin samræmist skipulagsáætlunum og sé innan þeirra marka sem tilgreind er í grein 2.3.5 í byggingarreglugerð sem veita undanþágu frá byggingarleyfi.

 

Sjá ítarlegri upplýsingar hér annars staðar á síðunni um tilkynningarskyldar framkvæmdir og hvaða framkvæmdir falla þar undir.

Hvar fæ eg afrit af uppdráttum?

Aðaluppdrættir eru aðgengilegir á Kortasjá www.map.is/sudurland.  Haka þarf við „Teikningar af byggingum“ á hægri spalta og þysja sig inn á loftmyndinni þar til húsið finnst sem óskað er eftir teikningum af. Með því að smella á appelsínugulan punkt yfir húsinu birtist tafla yfir aðaluppdrætti viðkomandi byggingar.

Séruppdrætti, s.s. burðarvirki, raflagnir og pípulagnir, þarf að nálgast hjá embætti byggingarfulltrúa

Hvernig er verkferill byggingarmáls hjá byggingarfulltrúa?

Ferli umsóknar um byggingarleyfi skiptist í tvo meginþætti:

1. Samþykkt byggingaráforma

2. Útgáfa byggingarleyfis

 

1. Samþykkt byggingaráforma:

 • Öll byggingarmál byrja þannig að umsækjandi óskar eftir byggingarleyfi með því að sækja um í gegnum rafræna þjónustugátt embættisins sem finna má á síðunni www.utu.is.
 • Mikilvægt er að samþykki allra eigenda byggingarlóðarinnar liggi fyrir eða séu skráðir umsækjendur um byggingarleyfið
 • Með umsókninni þurfa að fylgja eftirfarandi gögn:
  • Tilkynning um hver sé hönnunarstjóri mannvirkisins ásamt staðfestingu hans á verkið í gegnum þjónustugátt
  • Aðaluppdrættir sem gerðir eru af hönnuði sem hefur til þess löggilt réttindi, s.s. arkitekt, byggingafræðing, tæknifræðing eða verkfræðing.
  • Útfylltur gátlisti hönnuða vegna aðaluppdrátta
  • Skráningartafla á rafrænu formi (excel)

Ef öll gögn fylgja með umsókn og eru fullnægjandi er málið sent fyrir afgreiðslufund byggingarfulltrúa UTU sem haldinn er 1. og 3. miðvikudag í mánuði. Á afgreiðslufundi fer byggingarfulltrúi yfir umsóknina og gætir að því hvort framlögð gögn sýni fram á að umsóknin sé í samræmi við gildandi skipulag á því svæði sem byggingarlóðin er á.

 • Ef umsókn er ekki í samræmi við gildandi skipulag -> máli hafnað eða sent áfram á skipulagsfulltrúa
 • Ef umsókn er í samræmi við gildandi skipulag og uppfyllir kröfur byggingareglugerðar -> Samþykkt byggingaráform

Eftir afgreiðslufund er umsækjandi upplýstur um það formlega í tölvupósti – eða í einstaka tilvikum bréflega – hver niðurstaða afgreiðslufundar byggingarfulltrúa sé.

Samþykkt byggingaráform jafngildir ekki byggingarleyfi heldur gefur aðeins til kynna að byggingaráformin séu í samræmi við skipulag og að senda megi inn frekari gögn og upplýsingar til að fá útgefið byggingarleyfi.

2. Byggingarleyfi

Ekki er gefið út formlegt byggingarleyfi fyrr en eftirfarandi atriði hafa verið uppfyllt:

 • Skil á fullnægjandi teikningum, s.s. aðaluppdráttum og séruppdráttum af burðarvirki, pípulögnum og raflögnum
 • Skil á upplýsingum um byggingarstjóra
 • Skil á upplýsingum um iðnmeistara
 • Byggingarleyfisgjöld hafa verið greidd

Þegar byggingarleyfi hefur verið gefið út má hefja framkvæmdir

HVAR GET ÉG FUNDIÐ UPPLÝSINGAR UM ÞAÐ HVORT ÍBÚÐIN SEM ÉG ER AÐ ÍHUGA AÐ KAUPA SÉ „SAMÞYKKT“?

Embætti byggingarfulltrúa veitir upplýsingar um það hvort íbúðir séu „samþykktar“.

Hafðu samband í síma 480-5550 eða sendu fyrirspurn á netfangið: utu@utu.is

Hvað er mannvirki?

Spurningin kann að virðast kjánaleg en kemur þó upp öðru hvoru í tengslum við skilgreiningar á því hvenær sækja þarf um leyfi fyrir framkvæmdum hjá byggingarfulltrúa.

Í skilgreiningu á hugtakinu „Mannvirki“ í byggingarreglugerð 112/2012 segir svo:

„Mannvirki: Hvers konar jarðföst, manngerð smíð, svo sem hús og aðrar byggingar eða skýli, virkjanir, dreifi- og flutningskerfi rafveitna, hitaveitna, vatnsveitna og fjarskipta, fráveitumannvirki, umferðar- og göngubrýr í þéttbýli, stór skilti og togbrautir til fólksflutninga. Til mannvirkja teljast einnig tímabundnar og lausar byggingar sem ætlaðar eru til svefns eða daglegrar dvalar manna í fjóra mánuði eða lengur á sama stað, svo sem starfsmannabúðir og húsvagnar. Mannvirki á eða í hafi, vötnum og ám sem hafa fasta staðsetningu teljast einnig til mannvirkja samkvæmt reglugerð þessari“.

Hvað þarf að gera ef ætlunin er að flytja eldra, þegar byggt hús, á byggingarlóð?

Leyfi byggingarfulltrúa fyrir flutningi á þegar byggðu húsi er háð því að húsið falli að því skipulagi sem gildir um það svæði sem byggingarlóðin er á. Í upphafi ætti umsækjandi því að athuga hvort deiliskipulag sé í gildi yfir þá byggingarlóð þar sem hann hyggst staðsetja húsið og velta fyrir sér hvort húsið falli að því skipulagi. Einfaldast er að kanna þetta með því að fara inn á Kortasjá (www.map.is/sudurland), þysja sig inn á svæðið á loftmyndinni þar sem byggingarlóðin er, sprengja út „Skipulag“ með því að ýta á + og haka síðan við „Deiliskipulag“.

 

Að því loknu þarf að sækja um byggingarleyfi inn á rafrænni þjónustugátt byggingarfulltrúa og láta eftirfarandi gögn fylgja með umsókninni:

 • Afstöðumynd af staðsetningu húss ásamt byggingarlýsingu sem skýrir hvað er verið að gera
 • Ástandsmati á húsinu sem unnin er af fagmanni s.s. húsasmíðameistara eða hönnuði
 • Skráningartöflu hússins sem segir til um allar mælistærðir hússins
 • Núverandi eigandi þarf að skila inn veðbókarvottorði sem staðfesti að engin veðbönd hvíli á húsinu.

Þessi upptalning ber með sér að eigandinn sem hyggst flytja húsið verður að hafa með í ráðum hönnuð með löggildingu Mannvirkjastofnunar sem hefur leyfi til að skila inn þeim gögnum sem gerð er krafa um.

Hvaða framkvæmdir eru leyfðar án byggingarleyfis?

Deiliskipulag svæðis, t.d. í þéttbýli eða í frístundabyggð, getur sett fram sérstök skilyrði um ýmis atriði s.s. varðandi leyfilega stærð smáhýsa o.s.frv. Kanna má hvort deiliskipulag sé til fyrir þitt svæði á kortasjánni www.map.is/sudurland   Deiliskipulag er alltaf rétthærra en almenn ákvæði byggingarreglugerðar.

 

Þegar deiliskipulag liggur fyrir gildir grein 2.3.5 í byggingarreglugerð 112/2012 – með síðari breytingum – sem segir að eftirfarandi framkvæmdir og breytingar séu undanþegnar byggingarleyfi:

a. Framkvæmdir innanhúss í íbúðarhúsnæði.
Allt viðhald innanhúss í íbúðarhúsnæði, s.s. endurnýjun innréttinga, breytingar eða endurnýjun á léttum innveggjum, viðhald lagnabúnaðar innan íbúðar o.þ.h. Minniháttar breytingar á burðarveggjum, eldvarnarveggjum, votrými eða eldhúsi innan íbúðar eru heimilar án byggingarleyfis enda sé leyfisveitanda tilkynnt um framkvæmdir áður en þær hefjast.

b. Framkvæmdir innanhúss í atvinnuhúsnæði.
Allt minniháttar viðhald innanhúss í atvinnuhúsnæði, s.s. endurnýjun innréttinga, viðhald lagnabúnaðar innanhúss o.þ.h. Einnig endurnýjun léttra innveggja, þó ekki burðarveggja og eldvarnarveggja, enda sé leyfisveitanda tilkynnt um framkvæmdir áður en þær hefjast. Ekki má flytja til votrými eða eldhús, né breyta burðarvirki, nema að fengnu byggingarleyfi.

c. Framkvæmdir utanhúss.
Viðhald bygginga að utan, s.s. endurnýjun þakklæðningar, þakkanta, veggklæðninga og glugga þegar notað er eins eða sambærilegt efni og frágangur er þannig að útlit byggingar sé ekki breytt eða breyting óveruleg. Einnig nýklæðning þegar byggðra bygginga og minniháttar breytingar á burðarvirki, enda sé leyfisveitanda tilkynnt um framkvæmdir áður en þær hefjast.

d. Móttökuloftnet.
Uppsetning móttökudisks, allt að 1,2 m að þvermáli, vegna móttöku útsendinga útvarps eða sjónvarps eða móttökuloftnets, að því tilskildu að slíkt sé ekki óheimilt samkvæmt skilmálum skipulags.

e. Framkvæmdir á lóð.
Allt eðlilegt viðhald lóðar, girðinga, bílastæða og innkeyrslu. Gerð palla og annar frágangur á eða við jarðvegsyfirborð, enda rísi pallur ekki hærra en 0,3 m frá því yfirborði sem fyrir var. Pallur úr brennanlegu efni má þó ekki vera nær lóðarmörkum aðliggjandi lóðar en 1,0 m. Ekki er heimilt að breyta hæð lóðar á lóðarmörkum án samþykkis leyfisveitanda og samþykkis lóðarhafa aðliggjandi lóðar. Þá er ekki heimilt að breyta hæð lóðar innan hennar þannig að það valdi skaða á lóðum nágranna eða skerði aðra hagsmuni nágranna, t.d. vegna útsýnis.

f. Skjólveggir og girðingar á lóð.
Skjólveggir og girðingar sem eru allt að 1,8 m að hæð og eru ekki nær lóðarmörkum en 1,8 m. Ennfremur girðingar eða skjólveggir sem eru nær lóðarmörkum en 1,8 m og eru ekki hærri en sem nemur fjarlægðinni að lóðarmörkum. Einnig allt að 2,0 m langir og 2,5 m háir skjólveggir sem eru áfastir við hús og í a.m.k. 1,8 m fjarlægð frá lóðarmörkum. Lóðarhöfum samliggjandi lóða er heimilt án byggingarleyfis að reisa girðingu eða skjólvegg allt að 1,8 m að hæð á lóðarmörkum, enda leggi þeir fram hjá leyfisveitanda undirritað samkomulag þeirra um framkvæmdina. Hámarkshæð girðingar/skjólveggjar miðast við jarðvegshæð við girðingu/vegg eða jarðvegshæð lóðar á lóðarmörkum ef hæð jarðvegs þar er meiri en jarðvegshæð á lóð við vegginn.

g. Smáhýsi á lóð.
Smáhýsi úr léttum byggingarefnum til geymslu garðáhalda o.þ.h. á lóð utan byggingarreits þegar eftirfarandi kröfur eru uppfylltar, enda sé slík bygging ekki óheimil samkvæmt gildandi deiliskipulagi:

 1. Flatarmál smáhýsis er að hámarki 15 m².
 2. Fjarlægð milli smáhýsa innbyrðis, frá glugga eða hurð húss og frá útvegg timburhúss er a.m.k. 3,0 m eða sýnt er fram á að brunamótstaða veggja smáhýsis og aðliggjandi húss sé þannig að fullnægjandi brunahólfun náist á milli húsanna.
 3. Veggur smáhýsis sem snýr að lóðarmörkum og er nær lóðarmörkum en 3,0 m er glugga- og hurðalaus.
 4. Mesta hæð þaks á smáhýsi er 2,5 m mælt frá yfirborði jarðvegs.
 5. Ef smáhýsi er nær lóðarmörkum en 3,0 m skal liggja fyrir skriflegt samþykki lóðarhafa þeirrar nágrannalóðar og skal það lagt fram hjá byggingarfulltrúa.

h. Viðbyggingar.
Ein viðbygging við mannvirki þar sem eftirfarandi kröfur eru uppfylltar:

 1. Viðbyggingin er innan byggingarreits.
 2. Flatarmál viðbyggingar er að hámarki 40 m².
 3. Viðbyggingin er á einni hæð.

Tilkynna skal fyrirhugaða framkvæmd til leyfisveitanda.

i. Lítil hús á lóð.
Eitt lítið hús, s.s. gestahús, bílskúr (viðbygging eða stakstæður), vinnustofa o.þ.h., á lóð þar sem þegar er til staðar íbúðar- eða frístundahús, enda sé um að ræða hús sem er hluti þeirrar eignar sem fyrir er á lóðinni og eftirfarandi kröfur eru uppfylltar:

 1. Húsið er innan byggingarreits.
 2. Flatarmál húss er að hámarki 40 m².
 3. Brunamótstaða veggja er slík að fullnægjandi brunahólfun náist á milli húsa.
 4. Mesta hæð þaks húss er 3,5 m mælt frá yfirborði jarðvegs.

Tilkynna skal fyrirhugaða framkvæmd til leyfisveitanda.

j. Smáhýsi veitna.
Smádreifistöðvar fyrir raforkudreifingu, dæluhús hita-, vatns- og fráveitu og önnur lítil hús veitukerfa ef eftirfarandi kröfur eru uppfylltar:

 1. Flatarmál húss er að hámarki 15 m².
 2. Mesta hæð þaks er 2,5 m mælt frá yfirborði jarðvegs.

Tilkynna skal fyrirhugaða framkvæmd til leyfisveitanda.

Byggingarreglugerð 112/2012 með breytingum, efnisyfirliti og atriðaorðaskrá

FRÁ HVERJUM ÞARF ÉG LEYFI TIL AÐ SETJA SKJÓLVEGG Á LÓÐARMÖRK?

Sækja þarf um byggingarleyfi hjá embætti byggingarfulltrúa fyrir skjólveggjum og  girðingum lóða sem ekki falla undir undanþáguákvæði byggingarreglugerðar.

Til undantekningar teljast:

 • Skjólveggir og girðingar sem eru allt að 1,8 m að hæð og eru ekki nær lóðarmörkum en 1,8 m.
 • Girðingar eða skjólveggir sem eru nær lóðarmörkum en 1,8 m og eru ekki hærri en sem nemur fjarlægðinni að lóðarmörkum.
 • Allt að 2,0 m langir og 2,5 m háir  skjólveggir sem eru áfastir við hús og í a.m.k. 1,8 m fjarlægð frá lóðarmörkum.

Lóðarhöfum samliggjandi lóða er heimilt án byggingarleyfis að reisa girðingu eða skjólvegg allt að 1,8 m að hæð á lóðarmörkum, enda leggi þeir fram hjá leyfisveitanda undirritað samkomulag þeirra um framkvæmdina. Hámarkshæð girðingar/skjólveggjar miðast við jarðvegshæð við girðingu/vegg eða jarðvegshæð lóðar á lóðarmörkum ef hæð jarðvegs þar er meiri en jarðvegshæð á lóð við vegginn.

Eru skilti byggingarleyfisskyld?

Hvers konar skilti sem eru yfir 1,5 fermeter að flatarmáli eru byggingarleyfisskyld, hvort sem um er að ræða frístandandi skilti eða skilti á byggingum. Undantekning frá kröfu um byggingarleyfi eru þó tímabundin skilti undir 2,0 fermetrar að stærð sem ætlað er að standa skemur en tvær vikur. Umferðarskilti og þess háttar skilti eru ekki byggingarleyfisskyld.

Sækja skal um byggingarleyfi fyrir varanlegum skiltum sem eru stærri en 1,5 fermeter að stærð í gegnum þjónustugátt byggingarfulltrúa. Umsókn skulu fylgja gögn sem sýna útlit, fyrirkomulag og öryggi skiltanna.

Fjallað er um skilti í kafla 2.5 í byggingarreglugerð og þar er sérstaklega áréttað í kafla 2.5.2 að tryggja verði við gerð og uppsetningu skiltanna að þau valdi ekki hættu gagnvart almenningi eða öðrum eignum.

HVERNIG ERU BYGGINGARSTJÓRI OG IÐNMEISTARAR SKRÁÐIR Á VERK?

Eigandi þeirrar eignar þar sem byggingarframkvæmdir standa til skráir nafn og kennitölu byggingarstjóra verksins í umsóknarforminu um byggingarleyfi í rafrænni þjónustugátt byggingarfulltrúa. Þegar embætti byggingarfulltrúa hefur samþykkt byggingarstjórann, þá ber byggingarstjórinn í framhaldinu ábyrgð á því að leggja fyrir byggingarfulltrúa lista yfir þá iðnmeistara sem hann hyggst ráða til verksins. Byggingarstjóri og iðnmeistarar undirrita staðfestingu sína á tiltekin verk með rafrænum hætti í gegnum þjónustugátt byggingarfulltrúa UTU bs.

Ef byggingarstjóri hættir á meðan á framkvæmdum stendur ber eigandi ábyrgð á því að nýr byggingarstjóri taki við störfum án tafar og á að tilkynna breytinguna til embættis byggingarfulltrúa í gegnum þjónustugátt byggingarfulltrúa.

Hætti iðnmeistari umsjón með framkvæmdum áður en verki er lokið sér byggingarstjóri um að nýr iðnmeistari taki til starfa án tafar og að tilkynna breytinguna til embættis byggingarfulltrúa í gegnum þjónustugátt byggingarfulltrúa.

Hvert er hlutverk hönnunarstjóra?

Strax í upphafi þegar sótt er um byggingarleyfi skal eigandi tilnefna hönnunarstjóra sem skal hafa yfirumsjón með og bera ábyrgð á því að samræming hönnunargagna (aðal- og séruppdrátta) fari fram.

Hver og einn hönnuður séruppdrátta ber síðan ábyrgð á því að hönnun hans samræmist aðaluppdrætti.

Hönnunarstjóri skal vera löggiltur hönnuður og hafa löggildingu eða sambærileg réttindi til að leggja fram uppdrætti.

Hönnunarstjóri má vera einn af hönnuðum mannvirkisins, t.d. hönnuður aðaluppdrátta, en það er þó ekki skilyrði. Hönnunarstjóri skal hafa gæðastjórnunarkerfi og skal áður en byggingarleyfi er gefið út leggja fram yfirlit um innra eftirlit um hönnunarstörf.

Áður en byggingarleyfi er gefið út skal hönnunarstjóri jafnframt leggja fram yfirlit um ábyrgðarsvið einstakra hönnuða og árita það til staðfestingar á að samræming hafi farið fram.

Upplýsingar um hlutverk hönnunarstjóra koma fram í kafla 4.1 í byggingarreglugerð.

Listi yfir hönnuði með löggildingu skv. skrá Mannvirkjastofnunar

Hvert er hlutverk byggingarstjóra?

Byggingastjórinn er trúlega mikilvægasti starfsmaðurinn sem eigandi ræður til starfa við framkvæmdir á mannvirki og hann ætti að ráða strax í upphafi verks.

Byggingarstjóri er faglegur fulltrúi eiganda við mannvirkjagerð og starfar í umboði hans samkvæmt skriflegum ráðningar- eða verksamningi við eiganda. Byggingarstjóri skal gæta réttmætra hagsmuna eiganda gagnvart byggingaryfirvöldum, hönnuðum, iðnmeisturum og öðrum sem að mannvirkjagerðinni koma. Byggingarstjóri skal því bera hagsmuni eiganda framkvæmdanna fyrir brjósti og annast innra eftirlit eiganda allt frá því að byggingarleyfi er gefið út og þar til lokaúttektarvottorð vegna mannvirkisins í heild sinni hefur verið gefið út.

Byggingarstjóri ræður iðnmeistara í upphafi verks með samþykki eiganda – eða samþykkir ráðningu þeirra – og gerir við þá skriflegan samning í umboði eiganda um hvað verkþátt hver og einn iðnmeistari ber ábyrgð á. Með hliðsjón af ríkri ábyrgð byggingarstjóra er eðilegt að hann hafi talsvert um það að segja hvaða iðnmeistarar séu ráðnir til verksins. Byggingarstjóri skal tilkynna útgefanda byggingarleyfisins um þá iðnmeistara sem tekið hafa að sér að bera ábyrgð á einstökum verkþáttum framkvæmdarinnar. Það gerir hann með rafrænum hætti í gegnum þjónustugátt byggingarfulltrúa.

Byggingarstjóri sér jafnframt um áfangaúttektir einstakra verkþátta sem iðnmeistararnir framkvæma og tilkynnir þær til útgefanda byggingarleyfisins með rafrænum hætti í gegnum þjónustugátt byggingarfulltrúa.

Við stjórn byggingarframkvæmda hvers leyfisskylds mannvirkis skal á hverjum tíma vera einn byggingarstjóri, sbr. 27. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010. Byggingarstjóri skal hafa starfsleyfi Mannvirkjastofnunar, sbr. 1. mgr. 28. gr. sömu laga, hafa gilt gæðastjórnunarkerfi í samræmi við kröfur 4.8.1 gr. byggingarreglugerðar og framvísa starfsábyrgðartryggingu byggingarstjóra til útgefanda byggingarleyfisins. Heimilt er að fela lögaðila (fyrirtæki eða stofnun) að bera ábyrgð sem byggingarstjóri, enda starfi einstaklingur hjá lögaðilanum  sem er með starfsleyfi samanber gr. 4.7.6 í byggingarreglugerð.

Í lögum um mannvirki 160/2010 og í kafla 4.7 í byggingarreglugerð má sjá ítarleg ákvæði um hlutverk, skyldur og ábyrgð byggingarstjóra . Sjá einnig leiðbeiningar 4.9.1 sem Mannvirkjastofnun hefur gefið út.

Listi Mannvirkjastofnunar yfir byggingarstjóra með gild starfsleyfi

HVERJIR GETA ÓSKAÐ EFTIR ÖRYGGIS- OG LOKAÚTTEKTUM OG HVERJIR SKULU VERA VIÐSTADDIR ÞÆR?

Byggingarstjóri skal óska eftir öryggis- og lokaúttekt fyrir hönd eiganda þegar hann telur sig hafa lokið viðkomandi verki með fullnægjandi hætti. Einnig getur eigandi sjálfur óskað eftir að þær séu gerðar. Ef vanrækt er að óska eftir öryggis- eða lokaúttekt getur leyfisveitandi boðað til slíkra úttekta.

Viðstaddir öryggis- og lokaúttekt þurfa alltaf að vera úttektarmaður eftirlitsaðila, byggingarstjóri og fulltrúi slökkviðliðs. Að auki skal gefa iðnmeisturum verksins og hönnuðum kost á að vera viðstaddir en lokaúttekt getur farið fram þó þeir kjósi að mæta ekki.

Upplýsingar um öryggis- og lokaúttektir koma fram í köflum 3.8 og 3.9 í byggingarreglugerð

HVAÐ ER ÖRYGGISÚTTEKT?

Þegar mannvirki er tekið í notkun áður en því er að fullu lokið skal óska eftir öryggisúttekt. Öryggisúttekt snýst um að gera úttekt á öryggi húsnæðisins í samræmi við ákvæði skoðunarhandbókar og skoðunarlista varðandi eldvarnir og hollustuhætti.

Óheimilt er að flytja inn í mannvirki eða taka það í notkun nema öryggisúttekt hafi farið fram og leyfisveitandi byggingarleyfis hafi gefið út vottorð um öryggisúttekt.

Eigandi mannvirkisins, eða byggingarstjóri fyrir hönd eiganda, skal óska eftir öryggisúttekt áður en það er tekið í notkun. Hafi byggingarstjóri vanrækt að óska eftir öryggisúttekt áður en mannvirki er tekið í notkun skal leyfisveitandi boða til slíkrar úttektar þegar honum er kunnugt um að notkun sé hafin. Skal leyfisveitandi tilkynna vanræksluna til Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar og getur slík vanræksla leitt til áminningar eða í versta falli leitt til sviptingar starfsleyfis eða löggildingar eftir því sem við á.

Upplýsingar um hvaða gögn þurfi að fylgja með beiðni um öryggisúttekt má finna í grein 3.8.2 í byggingarreglugerð

Lokaúttekt á mannvirki skal fara fram eigi síðar en þremur árum eftir að öryggisúttekt hefur farið fram. Heimilt er að öryggis- og lokaúttekt fari fram samtímis.

Spurt og svarað um heimagistingu

Samband íslenskra sveitarfélaga hefur tekið saman svör við algengustu spurningum varðandi heimagistingu – sjá HÉR