Skipulagsauglýsing sem birtist 6. júní 2018

Deiliskipulagsmál

Samkvæmt 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér kynntar lýsingar fyrir eftirfarandi deiliskipulagsverkefni:

1.     Deiliskipulag fyrir Sogsvirkjanir, Steingrímsstöð. Grímsnes- og Grafningshreppur.

Kynnt er lýsing vegna deiliskipulags sem nær til virkjana í Soginu. Deiliskipulagið tekur til Steingrímsstöðvar. Deiliskipulagið snýst í meginþáttum um að staðfesta núverandi landnotkun og afmarka vatnsverndarsvæði Þingvallavatns. Gert er ráð fyrir íbúðarsvæði fyrir núverandi íbúðir við Steingrímsstöð. Iðnaðarsvæði verður minnkað að austanverðu og þeim hluta breytt í opið svæði. Iðnaðarsvæði mun ná yfir stíflu í Þingvallavatni og aðrennslisgöng stöðvarinnar.

(lýsing)

2.     Deiliskipulag fyrir Sogsvirkjanir,  Írafoss- og Ljósafossvirkjanir. Grímsnes- og Grafningshreppur.

Kynnt er lýsing vegna deiliskipulags sem nær til virkjana í Soginu. Deiliskipulagið tekur til Írafossstöðvar og Ljósafossstöðvar. Deiliskipulagið snýst í meginþáttum um að staðfesta núverandi landnotkun og afmarka vatnsverndarsvæði Þingvallavatns. Breyta þarf afmörkun iðnaðarsvæðis og íbúðarsvæðis við Ljósafoss. Breytingar sem eru áformaðar við Írafoss eru að byggt verði tengivirkishús, tekin niður háspennulína og fjarlægð gömul hús. Þá verða tengingar af Þingvallavegi endurskoðaðar.

 (lýsing)

3.     Deiliskipulag fyrir Efra-Sel, ferðaþjónusta. Hrunamannahreppur.

Kynnt er lýsing vegna deiliskipulags sem nær til 2,8 ha svæðis á Efra-Seli, sem afmarkast af landmörkum milli Syðra-Sels og Efra Sels til vesturs. Innan reitsins er gert ráð fyrir uppbyggingu hótels en fyrir er golfskáli með veitingasal, tvær skemmur og fjögur íbúðarhús.

 (lýsing)

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér auglýstar tillögur að eftirfarandi deiliskipulagsáætlunum:

4.     Deiliskipulag fyrir Skógarskarð frístundarbyggð. Skeiða- og Gnúpverjahreppur.

Auglýst er tillaga að deiliskipulagi sem nær til nýrrar lóðar í landi Skarðs 1( L174781 ). Lóðin er 1 ha að stærð og er staðsett 500m austan bæjartorfunnar í Skarði. Afmarkaður er byggingarreitur fyrir frístundahús og gestahús. Leyfilegt byggingarmagn á lóðinni er 200m2 sem samsvarar nýtingarhlutfallinu 0,02.

 (tillaga uppdráttur)

5.     Deiliskipulag fyrir Sandamýri úr landi Einiholts 1 í Bláskógabyggð. Íbúðar- og aðstöðuhús á landbúnaðarlandi.

Auglýst er tillaga að deiliskipulagi fyrir 10,36 ha spildu úr landi Einiholts 1 sem kallast Sandamýri, L223807. Liggur spildan upp að landi Gígjarhólskots 2, milli Einiholtslækjar og Einiholtsvegar. Fyrirhugað er að stofna lögbýli á landinu og byggja þar íbúðarhús og aðstöðuhús fyrir dýralækningar.

 (tillaga uppdráttur)

6.     Deiliskipulag fyrir hluta af jörðinni Varmalæk í Hrunamannahreppi.

Auglýst er tillaga að deiliskipulagi sem nær til austasta hluta jarðarinnar Varmalæk, L166907. Skipulagssvæðið er um 2,2 ha að stærð. Gert er ráð fyrir þremur íbúðarhúsalóðum þar sem heimilt verður að byggja allt að 350m2 íbúðarhús og 60m2 gestahús/geymslu. Einnig er gert ráð fyrir lóð undir hesthús allt að 250m2. Vegtenging við þjóðveg og að skipulagssvæðinu breytist lítilega.

 (tillaga uppdráttur)

Samkvæmt 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér auglýstar tillögur að breytingum á eftirfarandi deiliskipulagsáætlunum:

7.     Deiliskipulag fyrir Brautarholt á Skeiðum. Skeiða- og Gnúpverjahreppur.

Auglýst er tillaga á breytingu deilliskipulags Brautarholts í Skeiða- og Gnúpverjahreppi. Um er að ræða breytingu sem er tilkomin vegna aukinnar eftirspurnar eftir parhúsalóðum og stærri atvinnulóðum á svæðinu. Í breytingunni felst m.a að verið er að fjölga parhúslóðum og fækka einbýlishúalóðum við Vallar- og Holtabraut ásamt að lóðamörk og byggingarreitir þriggja lóða við Malarbraut 2-6 breytast. Einnig er staðsett hreinsivirki skv. mælingu, lóðin stækkuð og byggingarreitur fyrir tengistöð er færður.

 (tillaga uppdráttur)

8.     Deiliskipulag fyrir frístundabyggð úr landi Galtar. Grímsnes- og Grafningashreppi.

Auglýst er tillaga að breytingu á deiliskipulagi syðst í landi Galtar, L168244. Um er að ræða afmörkun nýrrar lóðar undir frístundabyggð sem er 3,9 ha að stærð. Deiliskipulagið miðast við að heimilt verði að byggja á nýrri lóð allt að 300m2 frístundarhús, 60m2 gestahús, 100 m2 bílskúr og 180m2 bátaskýli.

 (tillaga uppdráttur)

9.     Deiliskipulag fyrir garðyrkjulóðina Mela á Flúðum. Hrunamannahreppur.

Auglýst er tillaga að breytingu á deiliskipulagi fyrir miðsvæði og garðyrkjulóðir á Flúðum. Um er að ræða 2,6 ha land úr Hrafnkelsstöðum 2, sem nú tilheyrir gróðrarstöðinni Melum. Áætlað er að reisa þar allt að þrjú starfsmannahús fyrir starfsfólk. Hluti þessa lands var innan deiliskipulagsmarka fyrir breytingu en nú er áætlað að hafa allt landið innan deiliskipulagsmarka. Vegtengin við þjóðveg breytist lítilega og vegir innan lóðamarka breytast. Byggingarreitur gróðurhúsa á lóð Hrafnkelsstaða 2 breytist og færist til en byggingarheimild helst óbreytt. 

 (tillaga uppdráttur)

Ofangreindar skipulagstillögur liggja frammi til kynningar á skrifstofu skipulagsfulltrúa, Dalbraut 12, Laugarvatni á skrifstofutíma frá 9-16. Að auki er hægt að nálgast nánari lýsingu á tillögunum og  tillögurnar sjálfar á vefslóðinni http://www.utu.is.

Skipulagstillögur 4-9 eru í kynningu frá 6. júní til 20. júlí 2018 en tillögur 1-3 frá 6.júní til 6. júlí 2018 Athugasemdir og ábendingar við tillögur 4-9 þurfa að berast skipulagsfulltrúa í síðasta lagi 20. júlí en 6. júlí fyrir tillögur 1-3.  Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar.

 Berglind Sigurðardóttir

Skipulagsfulltrúi

berglind@utu.is