Skipulagsauglýsing birt 11. júlí 2024

AUGLÝSING UM SKIPULAGSMÁL

Ásahreppur, Bláskógabyggð, Flóahreppur, Hrunamannahreppur, Grímsnes- og Grafningshreppur og Skeiða- og Gnúpverjahreppur

 

Samkvæmt 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér kynntar eftirfarandi skipulagslýsingar vegna breytinga á aðalskipulagi:

1. Holtamannaafréttur L221893; Sigöldustöð; Efnistökusvæði; Aðalskipulag – 2405114

Hreppsnefnd Ásahrepps samþykkti á fundi sínum þann 26. júní 2024 að kynna lýsingu sem tekur til breytingar á aðalskipulagi Ásahrepps 2020-2032. Með breytingunni felst að skilgreint verði nýtt efnistökusvæði við aðrennslisskurð Sigöldustöðvar. Efni hefur verið tekið af svæðinu við framkvæmdir tengdar virkjunum og vatnsmiðlun, en náman er ekki á skipulagi. Efni úr námunni verður einkum nýtt við framkvæmdir í tengslum við fyrirhugaða stækkun Sigöldustöðvar. Stærð efnistökusvæðis verður um 1 ha og heimilt verður að vinna allt að 49.000 m3 af efni.

SKIPULAGSLÝSING

2. Hjálmholt og Áshildarmýri; Vatnsból og vatnsverndarsvæði; Aðalskipulagsbreyting – 2406076

Sveitarstjórnir Flóahrepps og Skeiða- og Gnúpverjahrepps samþykktu á fundum sínum þann 2. og 3. júlí að kynna lýsingu sem tekur til breytingar á aðalskipulagi Flóahrepps og Skeiða- og Gnúpverjahrepps. Í breytingunni felst skilgreining vatnsbóls og vatnsverndarsvæðis í landi Hjálmholts og Áshildarmýri.

SKIPULAGSLÝSING

3. Bryggja spilda L178475; Frístundabyggð og 3MW virkjun; Aðalskipulagsbreyting – 2308056

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti á fundi sínum þann 3. júlí 2024 að kynna tillögu aðalskipulagsbreytingar sem tekur til lands Bryggju L178475 í Bláskógabyggð. Í breytingunni felast skilgreiningar á frístundasvæði, verslunar- og þjónustusvæði og iðnaðarsvæði fyrir virkjun.

GREINARGERÐ

4. Hjálmholt L166235; Breytt skilgreining lands, verslun og þjónusta og breytt lega efnisnámu E6; Aðalskipulagsbreyting – 2406056

Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkti á fundi sínum þann 2. júlí 2024 að kynna skipulagslýsingu sem tekur til breytinga á aðalskipulagi og nýrrar deiliskipulagsáætlunar á um 173 ha landi úr jörð Hjálmholts í Flóahreppi. Núverandi landnotkun svæðisins gerir ráð fyrir landbúnaðarsvæði auk frístundasvæðis á um 60 ha svæði. Í breytingunni felst breytt lega frístundasvæðisins auk þess sem gert verði ráð fyrir verslunar- og þjónustusvæði.

SKIPULAGSLÝSING

Samkvæmt 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt niðurstaða sveitarstjórnar vegna eftirfarandi máls:

5. Krókur L170822; Gufuaflsvirkjun á Folaldahálsi; Óveruleg aðalskipulagsbreyting – 2405104

Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps samþykkti á fundi sínum þann 5. júní 2024 tillögu óverulegrar breytingar á aðalskipulagi Grímsnes- og Grafningshrepps er varðar Gufuaflsvirkjun á Folaldahálsi, svæði I2. Í breytingunni felst heimild fyrir fjölgun borhola á svæðinu úr 3 í 6. Engar breytingar eru gerðar er varðar uppsett afl virkjunarinnar.

Niðurstaða sveitarstjórnar tilkynnist hér með.

UPPDRÁTTUR

Samkvæmt 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér auglýst tillaga aðalskipulagsbreytingar eftirfarandi skipulagsáætlunar:

6. Þjóðgarðurinn á Þingvöllum; Stækkun á VÞ2, Valhallarstígur Nyrðri 8 úr F í VÞ, vatnsból á VB3; Breyting á aðalskipulagi – 2309040

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti á fundi sínum þann 15. maí 2024 að auglýsa tillögu sem tekur til breytinga á aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2015-2027 innan Þingvalla. Í breytingunni felst m.a. breytt lega og stækkun VÞ2 vegna áætlana um nýjar þjónustumiðstöðvar innan svæðisins. Skilgreind eru ný vatnsból ásamt vatnsverndarsvæðum auk þess sem skilgreint er verslunar- og þjónustusvæði á lóð Valhallarstígs Nyrðri 8.

GREINARGERÐ

UPPDRÁTTUR

Samkvæmt 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér kynntar tillögur eftirfarandi deiliskipulagsáætlana auk skipulagslýsingar:

7. Mýrar L166366; 8 smábýli; Deiliskipulag – 2405052

Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkti á fundi sínum þann 2. júlí 2024 að kynna tillögu deiliskipulags sem tekur til jarðarinnar Mýrar L166366 í Flóahreppi. Svæðið er skilgreint sem landbúnaðarland í flokki I-II í Aðalskipulagi Flóahrepps 2017-2029 og hefur ekki áður verið deiliskipulagt. Aðkoma að svæðinu er um Hamarsveg sem er tengivegur og vegtengingum kemur ekki til með að fjölga. Innan deiliskipulagsins eru skilgreindar 8 nýjar landspildur (smábýli) ásamt því að tiltaka byggingarreiti innan lóðanna.

UPPDRÁTTUR

8. Þrastarskógur; Tjaldsvæði AF4; Deiliskipulag – 2407015

Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps samþykkti á fundi sínum þann 8. júlí 2024 að kynna tillögu nýs deiliskipulags sem tekur til tjaldsvæðisins á reit AF4 í Þrastarskógi í landi Þrastalundar 168297. Á svæðinu er gert ráð fyrir tjaldsvæði, svæði fyrir hjólhýsi og tengivagna, þjónustuhúsi auk byggingarreita fyrir gistiskála.

UPPDRÁTTUR

9. Hallkelshólar lóð, L168514; Fiskeldi; Deiliskipulag – 2406077

Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps samþykkti á fundi sínum þann 8. júlí 2024 að kynna skipulagslýsingu nýs deiliskipulags sem tekur til fiskeldis að Hallkelshólum lóð L168514. Svæðið sem um ræðir er skilgreint sem I13 í gildandi aðalskipulagi Grímsnes- og Grafningshrepps 2020-2032. Heildarstærð deiliskipulagssvæðis er um 14 ha. Leyfi er fyrir allt að 135 tonna framleiðslu á laxaseiðum með 100 tonna hámarkslífsmassa.

SKIPULAGSLÝSING

Samkvæmt 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér auglýstar tillögur eftirfarandi deiliskipulagsáætlana:

10. Furuborgir, Minniborgum; Frístundasvæði; Deiliskipulag – 2406078

Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps samþykkti á fundi sínum þann 8. júlí 2024 að auglýsa tillögu nýs deiliskipulags sem tekur til frístundasvæðis F59, Furuborgir í landi Minniborgar. Skipulagðar eru 37 lóðir á bilinu 3.735 – 11.255 m2. Heimiluð verður uppbygging frístundahúsa og gestahúsa/skemmu í samræmi við heimilað byggingarmagn skv. nýtingarhlutfalli.

GREINARGERÐ

UPPDRÁTTUR

11. Ás 3 III-1 land L204646; Bygging tjaldhýsa; Deiliskipulagsbreyting – 2405108

Hreppsnefnd Ásahrepps samþykkti á fundi sínum þann 26. júní 2024 að auglýsa tillögu nýs deiliskipulags sem tekur til lands Vesturáss og Áss 3 land III-1. Innan svæðisins eru skilgreindar byggingarheimildir sem taka til uppbyggingar á íbúðarhúsi, hesthúsi og reiðskemmu auk kúlutjalda sem ætluð eru til útleigu.

UPPDRÁTTUR

12. Krókur L170822; Gufuaflsvirkjun á Folaldahálsi; Deiliskipulagsbreyting – 2405103

Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps samþykkti á fundi sínum þann 5. júní 2024 að auglýsa deiliskipulagsbreytingu sem tekur til lóðar Folaldaháls L236047. Í breytingunni felst breytt lega og stærð lóðar og byggingarreits auk þess sem heimilað verður að bora 3 nýjar vinnsluholur ásamt plönum og lögnum þeim tengdum. Samhliða er lögð fram óveruleg breyting á aðalskipulagi sem tekur til heimilda innan svæðisins.

UPPDRÁTTUR

13. Sigöldustöð; Sigölduvirkjun L165348; Aðstöðuhús; Deiliskipulagsbreyting – 2404050

Hreppsnefnd Ásahrepps samþykkti á fundi sínum þann 26. júní 2024 að auglýsa tillögu nýs deiliskipulags sem tekur til athafnasvæðis við Sigöldustöð. Afmarkað er svæði fyrir vinnubúðir starfsfólks, svæði fyrir sprengiefnageymslu, svæði fyrir steypustöð, skemmur/verkstæði og haugsvæði fyrir mögulega efnislosun. Vinnubúðir, steypustöð, skemmur og haugsvæði eru sunnan við Tungnaá, á svæði sem í aðalskipulagi er skilgreint sem efnistökusvæði E72 og skógræktar- og landgræðslusvæði SL26, skv. aðalskipulagi Rangárþings ytra. Sprengiefnageymsla er skammt frá Krókslóni og aðrennslisskurði Sigöldustöðvar, á óbyggðu svæði skv. aðalskipulagi Ásahrepps.

GREINARGERÐ

UPPDRÁTTUR

UPPDRÁTTUR

14. Sunnuhlíð íbúðarsvæði; Röðulstangi; Deiliskipulagsbreyting – 2407019

Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum þann 8. júlí 2024 að auglýsa tillögu deiliskipulagsbreytingar sem tekur til götunnar Röðulstanga innan íbúðarsvæðis ÍB8 við Sunnuhlíð. Í breytingunni felst að fjöldi einbýlishúsalóða fækkar innan skipulagsins úr 31 í 30, fjöldi parhúsa fer úr 54 íbúðum í 58 auk tilfærslna á húsagerðum og legu og stærðum lóða við Röðulstanga auk þess sem felld er út krafa um bílgeymslur á raðhúsalóðum í kafla 3.5.

UPPDRÁTTUR

Ofangreindar skipulagstillögur liggja frammi til kynningar á skrifstofu skipulagsfulltrúa, Hverabraut 6, Laugarvatni á skrifstofutíma embættisins. Að auki er hægt að nálgast tillögur á vefslóðinni www.utu.is og á skipulagsgátt Skipulagsstofnunar skipulagsgatt.is/. Þá eru gögnin aðgengileg á heimasíðum sveitarfélaganna www.asahreppur.is/ , www.floahreppur.is/www.blaskogabyggd.is/  www.fludir.is/, www.gogg.is , www.skeidgnup.is.

Mál 1 – 4 og 7 – 9  innan auglýsingar eru skipulagsmál í kynningu frá 11. júlí 2024 með athugasemdafresti til og með 2. ágúst 2024.

Mál 6 og 10 – 14 innan auglýsingar eru skipulagsmál í auglýsingu frá 11. júlí 2024 með athugasemdafrest til og með 23. ágúst 2024.

Mál 5 er tilkynning um niðurstöðu sveitarstjórnar vegna óverulegrar breytingar á aðalskipulagi.

Athugasemdum og ábendingum skal skila skriflega á skrifstofu UTU Hverabraut 6, Laugarvatni eða með tölvupósti á netfangið skipulag@utu.is. Bendum jafnframt á að málin eru aðgengileg á skipulagsgátt Skipulagsstofnunar skipulagsgatt.is/.

Vigfús Þór Hróbjartsson
Skipulagsfulltrúi UTU